دال پشت سفید با نام عملی Gyps bengalensis  و نام انگلیسی White-rumped Vulture از دیگر گونه های به شدت در معرض انقراض ایران است.

دال یا کرکس پشت سفید حدود 87 سانتی متر طول دارد. سر و گردن خاکستری و  پوشپرهای زیر دم و ران هایش سفید است. جوان ها فاقد رنگ سفید دمگاه و پوشپرهای پایین بال اند. پرهای پوششی روی بال های این پرنده قهوه ای و در پرنده ی نابالغ نوارهای کرم رنگی در میانه ی پایین بال ها مشاهده می شود. این پرنده اجتماعی است واغلب اجازه ی نزدیک شدن را به انسان می دهد. شانس رکورد این پرنده فقط در شرق و جنوب شرق ایران وجود دارد. دالها به مثابه رفتگران طبیعت هستند.

منبع

پرنده نگری، پرویز بختیاری، انتشارات مهکامه 1395

راهنمای میدانی پرندگان ایران، فرید مبصر، 1395

کویرهای و بیابانهای ایران