آبشار تاف یا برنجه، بلندترین آبشار ایران است که در شهرستان الیگودرز استان لرستان قرار گرفته ­است. این آبشار پلکانی در ارتفاع حدود 1630 متری از سطح دریا قرار دارد. تاف آبشاری سه بخشی است که اختلاف ارتفاع بلندترین و کوتاه­ترین نقطه آن حدود 500 متر است.... (بیشتر بخوانید)

 

 

دماوند
قله دماوند
5609 متر

علم کوه
قله علم کوه
4848 متر

سبلان
قله سبلان
4811 متر

تخت سلیمان
قله تخت سلیمان
4643 متر

مازندران
دریاچه مازندران
3626000 کیلومترمربع

ارومیه
دریاچه ارومیه
5200 کیلومترمربع

بختگان
دریاچه بختگان
3500 کیلومترمربع

نمک
دریاچه نمک
1720 کیلومترمربع

تاف (برنجه)
آبشار تاف (برنجه)
500 متر

لاتون
آبشار لاتون
100 متر

پیران
آبشار پیران
100 متر

نوژیان
آبشار نوژیان
95 متر