آبشار آب سفید (Ab sefid) در استان لرستان، شهرستان الیگودرز قرار دارد و معروف به عروس آبشارهای ایران است.

موقعیت جغرافیایی

آبشار آب سفید در دامنه‌های کوه قالی کوه در استان لرستان قرار گرفته است.

طول و ابعاد آبشار

این آبشار در ارتفاع 2370 از سطح دریا قرار گرفته است و عرض تاج آن در فصول پر آب تا 8 متر هم می‌رسد. ارتفاع آن حدود 70 متر است.

ویژگی­های خاص

آبشار آب سفید به دلیل اینکه آب آن در ترکیب با هوا در اثر بخورد با سنگ‌ها به شکل حباب در می‌آید به نام آب سفید نامیده می‌شود و مشهور به عروس آبشارهای ایران است.


آب سفید

آب سفید

آب سفید

آب سفید

آب سفید

آب سفید

آب سفید

آب سفید

آب سفید

آب سفید

شما