5/14 تا 1393/5/17
هزینه: اعلام می شود
ظرفیت: اعلام می شود

جبهه دختران از صعود مشترک گروه کوه دانشجوی شریف