سسک تاج طلایی
سسک تاج طلایی
حواصیل غول
حواصیل غول
پلیکان خاکستری
پلیکان خاکستری
گیلانشاه خالدار
گیلانشاه خالدار
درنای سیبری
درنای سیبری
خروس کولی اجتماعی
خروس کولی اجتماعی
دال پشت سفید
دال پشت سفید
زاغ بور
زاغ بور