خارپشت های یکی از راسته های پستانداران هستند. که به صورت کلی ویژگی‌های زیر را دارند:

 

تنها خانواده این راسته در ایران، خانواده خارپشت ها هستند که ویژگی های عمومی آن ها به شرح زیر است:

 

این خانواده به چهار گونه زیر تقسیم می شوند:

1- خارپشت اروپایی؛ که زیستگاه اصلی آن شمال و شمال غرب کشور است.

2- خارپشت گوش بلند؛ که در استپ ها و غرب و شمال غرب ایران زندگی میکند.

3- خارپشت ایرانی (برانت)؛ که در تمامی استپ ها و بیابان ها وجود دارد.

4- خارپشت بیابانی؛ که تنها در جزیره تنب بزرگ مشاهده شده است.

 

خارپشت اروپایی

خارپشت ایرانی

خارپشت بیابانی

خارپشت گوش بلند

 

 

منبع:

جزوه درس پستانداران ایران، شهاب چراغی