با 100 دلار چند روز میتوانید در نقاط مختلف دنیا سفر کنید؟

منبع:
شماره 122 "هتل"